Koncept mateřské školy

,,Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji,
nech mne to udělat a já pochopím.“

Čínské přísloví

 

Vítáme Vás v mateřské škole Šimonovice.

Mateřská škola Šimonovice je trojtřídní MŠ rodinného typu založená na úzké spolupráci s rodiči. Nově postavená mateřská škola je situována na kraji zástavby rodinných domů a v blízkosti autobusové zastávky. V budově školy jsou celkem tři třídy. Dvě třídy pro děti ve věku nad tři roky a jedna třída pro děti mezi dvěma a třemi lety. Budova školy se nese v duchu čistých linií a velkorysého přehledného prostoru pro bezpečný pohyb dětí. Celý
objekt je realizován jako bezbariérový. Okolí školy je ideální pro procházky s dětmi. Najdeme zde klidné ulice v rodinné zástavbě, louky, pole i lesní cesty bez dopravního ruchu. Obec Šimonovice leží na svahu Rašovského hřebene, stále velkoryse obklopena a spjata s přírodou. Proto je koncept zdejší mateřské školy založen přednostně na environmentálním, etickém a hlavně rodinném výchovně – vzdělávacím procesu.

Vzdělávání je v mateřské škole uskutečňováno přirozenou cestou během celého dne, je založeno na aktivní účasti dítěte, na prožitkovém a interaktivním učení ve skupinách, společně i individuálně. Aktivity jsou diferencovány dle věku a individuálních schopností dětí.

Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a formou záměrného a spontánního učení směřuje k naplňování kompetencí dětí potřebných pro jejich další vzdělávání.

Dlouhodobými cíli mateřské školy jsou:

  • osobnostně sociální rozvoj dětí
  • rozvoj zdraví a pohybu
  •  rozvoj enviromentální výchovy

Mateřská škola disponuje třemi plně vybavenými třídami. U každé třídy se nachází šatna a sociální zařízení. Strava je řešena dovážkovou službou a je dělena v nově vybavené výdejně školy. Děti mají k dispozici velkou společnou hernu, která se nachází v druhém patře školy. Tato herna je vybavena cvičícími prvky a velkým množství pomůcek, které slouží k plynulému rozvoji hrubé motoriky dětí. Součástí MŠ Šimonovice je také velkorysá zahrada s novými bezpečnými herními prvky, pískovištěm a zahradním domkem, který slouží k úschově hraček a zahrnuje i sociální zázemí pro pobyt na zahradě.

Provozní doba mateřské školy je od 6:30 – 17:00